Home Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

by admin

Người dùng truy cập và sử dụng dịch vụ tại xuhuongkiemtien.com chúng tôi cam kết mang đến cho bạn dịch vụ tốt nhất hiện nay. Cùng những chính sách hợp lý nhất.

Chính sách Bảo mật này (cùng với Các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng của chúng tôi chi phối việc thu thập, xử lý và sử dụng Thông tin Cá nhân của Bạn. Chúng tôi xác định “Thông tin Cá nhân” làm thông tin nhận dạng cá nhân bạn, ví dụ: Tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, ngành nghề…

Mục đích của Chính sách Bảo mật này là để thông báo cho bạn về:

  • Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập về bạn và cách sử dụng;
  • Việc chúng tôi sử dụng thông tin về địa chỉ IP và việc sử dụng cookie của chúng tôi;
  • Bất kỳ tiết lộ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba;
  • Khả năng sửa chữa, cập nhật và xóa thông tin cá nhân của bạn;
  • Và Các biện pháp an toàn mà chúng tôi đã có tại chỗ để ngăn ngừa sự mất mát, lạm dụng, hoặc thay đổi Thông tin Cá nhân thuộc sự kiểm soát của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân của bạn nếu bạn sử dụng trang web. Các loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

  • Tên của bạn
  • Địa chỉ của bạn
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ e-mail của bạn
  • Ngày sinh sinh của bạn

Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn chỉ với mục đích mà nó đã được cung cấp cho chúng tôi.

Với tất cả thông tin của khách hàng điều được chúng tôi đưa ra các giải pháp bảo mật tối ưu nhất để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, thay đổi…. Tại xuhuongkiemtien chỉ có những nhân viên có thẩm quyền mới được xem những thông tin cá nhân của bạn. Các biện pháp an ninh tại chỗ, thỉnh thoảng được xem xét phù hợp với sự phát triển pháp lý và kỹ thuật.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc, ý kiến hoặc quan tâm nào liên quan đến Chính sách bảo mật và / hoặc các thông lệ của chúng tôi liên quan đến Nền tảng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau đây: